Защо да изберем готов типов проект на къща?

ISPDD_logo_4

 1. Относително ниска цена на проектната документация /в даден момент вие можете да спестите до 50% от цената на новопроектирана къща/;
 2. Бързо получаване на готов качествен продукт /в кратки срокове вие ще получите проекта сравнено с 1-2 месеца при нормално проектиране/;
 3. Предвидим резултат /можете в самото начало да видите 3D визуализация на еднофамилната къща, разпределения на етажите и разгърнатата застроена площ/.

КАКВО ОЩЕ ДА ИМАМЕ ПРЕДВИД?

Понеже няма два еднакви парцела от гледна точка на гледка, изложение, геометрия и теренни дадености, използването на готов проект на къща е един вид компромис – нагаждане на готова къща към определен терен. Ако вие не сте готови да приемете този компромис можете да се възползвате от нашите допълнителни услуги за минимална промяна на готовия проект или изработване на изцяло нов такъв на базата на избрана от вас къща, според вашите специфични изисквания. При желание за промяна на даден аспект от проекта, вие можете да я скицирате използвайки за основа плановете на избраната къща и да ни я изпратите на e-mail. В кратки срокове ние ще се свържем с вас за да ви уведомим как тези промени ще се отразят на сроковете за проектиране и на цената на проекта. Промяната на цената е индивидуална за всеки отделен случай в зависимост от това, до колко се променят площи, строителни конструкции, ВиК, Ел. и др. Може да се наложи целия проект да се изработи наново. В тези случаи цената се определя като за нов проект. Позиционирането на избраната типова къща в парцела, нейното завъртане наляво или дясно съобразно гледка, изложение и световните посоки (без огледално завъртане) не се считат за съществени промени и те не променят цената на избрания проект.

ИЗБОР НА ПРОЕКТ НА КЪЩА

Преди да се спрете на даден проект трябва да знаете минималните изисквания към парцела ви, за да може проектът да бъде приложен. За ваше улеснение ние сме предоставили техническите параметри на еднофамилните къщи като застроена площ (ЗП), разгърната застроена площ (РЗП) и височина на къщата, които параметри трябва да отговарят на изискванията заложени във визата за проектиране. Също така трябва да се провери дали парцелът е достатъчно голям, за да побере дадена еднофамилна къща, спазвайки изискванията за отстояния от регулационните линии. За тази цел ние сме указали габаритите на къщите и предполагаемия минимален размер на парцела, за да се вмести къщата.

За да сте сигурни, че избрания от вас проект на къща ще се побере в имота, ние ви предлагаме безплатни консултации. Изпратете ни по e-mail или факс скицата на имота с нанесени размери. До един работен ден ще дадем отговор дали е възможно избраният от вас проект на къща да бъде разположен в парцела. Ако избрания от вас проект не може да бъде ситуиран в имота вие можете да се възползвате от нашите допълнителни услуги като ще бъдат нанесени промени в проекта.

Типовите проекти на къщи са разработени за терени с преобладаващо равнинен характер с максимална денивелация до един метър в рамките на сградата. При по стръмни терени ще се наложи преработка на фундаментите на проекта.

За улеснение къщите са организирани по РЗП и респективно по цена за проекта.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Документи за собственост на терена /парцела/;
 2. Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план /издава се от главния архитект на общината и е валидна 6 месеца/. При необходимост ние можем да ви изготвим мотивирано предложение, което да послужи за издаване на визата;
 3. Становища и данни от експлоатационните дружества:
  1. становище за присъединяване към електрическата мрежа или съгласувана виза /издава се от местното електроразпределително дружество – заявяват се необходимите за обекта мощности. За нашите типови проекти е необходимо да поискате до 15 КW./;
  2. становище за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система на “ВиК” или съгласувана виза /издава се от местното ВиК дружество/;

* За предаване на проектната документация са необходими документите по т.2 и т.3. Документа за собственост ви е нужен за издаване на скицата с виза за проектиране и впоследствие за внасяне на документацията за разрешение за строеж.

НЕОБХОДИМИ ИЗХОДНИ ДАННИ

 1. Геодезическо заснемане на терена /необходимо е за правилното ситуиране на къщата в парцела и прикрепяне на сградата към терена/;
 2. Геоложки и хидроложки проучвания на терена /не са задължителни за някои общини, но са препоръчителни за прецизиране на проекта по част Конструкции/;

* Изходните данни са индивидуални за всеки отделен парцел. Те се изготвят от специалисти по съответните части. Изходните данни са задължителни за предаване на коректна проектна документация. Ако вие не познавате такива специалисти можете да изискате от нас да ви я изготвим при допълнително договаряне.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Всички типови проекти на къщи от нашия сайт са разработени във фаза технически проект /ТП/. В цената са включени следните части:

 1. Архитектура;
 2. Строителни конструкции;
 3. Технически контрол по част Строителни Конструкции;
 4. Водоснабдяване и Канализация /ВиК/;
 5. Електроинсталации /Ел/;
 6. Отопление, Вентилация и Климатизация /ОВК/;
 7. Енергийна ефективност;
 8. Проект безопасност и здраве /ПБЗ/;
 9. Проект пожарна безопасност.

*Всички части от проекта са изработени от лицензирани проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, членове на КАБ /Камара на архитектите в България/ и КИИП /Камара на инженерите в инвестиционното проектиране/.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВАТ ПРОЕКТИТЕ НА КЪЩИ

 1. Авторски надзор по част архитектура;
 2. Авторски надзор по част конструкции /задължителен – извършва се от конструктора проектант по време на строителството – по отделен договор/;
 3. Външни връзки* към проекта по част Електроинсталации;
 4. Външни връзки* към проекта по част ВиК;
 5. Проект за озеленяване;
 6. Геоложки и хидроложки проучвания на терена;
 7. Геодезическа снимка и вертикална планировка.
 8. Доклад за оценка на съответствие на част “Енергийна ефективност”;
 9. Проект за управление на строителните отпадъци /ПУСО/: задължителен за къщи над 300кв.м.

*(“външни връзки” са всички електро и ВиК инсталации извън Вашия имот, за които е възможно да се наложи изработването на проект.)

ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА КЪЩА

Готов типов проект на къща можете да закупите от офиса на архитектурно студио “Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД в гр. София или от офиса на архитектурно студио “ПП – ИРИС 2001” ЕООД в гр. Бургас. Адресите на офисите можете да видите в отдел “контакти” на този сайт. Вие трябва да предоставите необходимите документи и необходимите изходни данни, освен ако част от тях не се изготвят от нас. След сключване на договор вие заплащате авансово 50% от цената на типовия проект, а след предаване на проектната документация, съгласно договорения обем и съдържание, останалите 50%. Проектите можете да получите от посочените офиси, по пощата или с куриерска фирма /след окончателното плащане/.

ЦЕНА НА ПРОЕКТИТЕ НА КЪЩИ

Указаните цени включват предаване на три броя папки за всяка специалност описана в съдържание на проектите, подписани и подпечатани от съответния проектант. Цените са без ДДС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Ако избраният типов проект на къща по някаква причина не може да бъде приложен едно към едно в парцела и е необходима минимална или пълна промяна вие можете да ни възложите съответните корекции. Поради индивидуалния характер на всяка промяна, нейното остойностяване ще става при допълнителна договорка. Вие можете да променяте всичко – квадратурата на къщата, разпределения, външния облик, конструкция, инсталации и др. Сложността на промените ще определи и новата цена. Разгледайте пълния набор от услуги, които нашата фирма предоставя.

Информацията, съдържаща се в проектите е интелектуална собственост на проектантите и е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването и без писменото съгласие на проектантите е наказуемо по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Всички права запазени.